Eurescue 2006

Dobrovolnické organizace a ochrana obyvatelstva?
dne 4. prosince 2006 pod záštitou ministra financí Vlastimila TlustéhoTémata mezinárodní konference vycházela ze současného evropského pojetí ochrany obyvatelstva a ze skutečnosti, že profesní organizace tvoří jádro výkonných a částečně i řídících složek a musí být doplňovány ostatními neprofesionálními složkami různé právní povahy a fyzickými osobami. Podíl specialistů resp. profesionálů činí cca 4 - 5% populace a z uvedeného plyne potřeba navýšit procento obyvatel připravených řešit mimořádné situace. Takovéto opatření napomůže nejen k účinnější sebeochraně obyvatelstva, ale také k efektivnějšímu využití finančních prostředků vložených do nástrojů krizového řízení. Pokud obyvatelstvo není schopno správně reagovat na opatření krizového řízení a také na nich spolupracovat, je efektivita těchto investic snižována a znehodnocována.

Obecní úřady zabezpečují provádění záchranných a likvidačních prací a nouzového přežití, evakuaci, ukrytí a hospodaření s materiálem civilní ochrany. Na podporu plnění těchto opatření budou obcím poskytovány příspěvky ze státního rozpočtu a státní dotace. K plnění úkolů obcí budou ve spolupráci s obecními a krajskými samosprávami a Ministerstvem vnitra, výrazněji podporovány jednotky a sdružení dobrovolných hasičů obcí a dobrovolní záchranáři.

Ministerstvo financí bude ve spolupráci s dalšími resorty podporovat programy a projekty se zaměřením na dobrovolnické organizace, kraje a obce a bude spolupracovat při řešení finančních a věcných otázek v oblasti ochrany obyvatelstva a navýšení rozpočtových prostředků, včetně prostředků z fondů a rozpočtů EU.

Konference byla určena pro zástupce dobrovolnických organizací, zejména dobrovolné hasiče a záchranáře, dále pro vedoucí krizových úseků krajských úřadů a starosty obcí. Konference se konala v prostorách Ministerstva financí.